ทักษะผู้นำ แนวทาง สร้างความสำเร็จ

ทักษะผู้นำ แนวทาง สร้างความสำเร็จ

 1. ผู้นำที่ดีจะมองหาคนที่มีทักษะในด้านต่าง ๆ ที่ช่วยเสริมทักษะของเขา และมีเพียงแค่ความซื่อสัตย์และความยุติธรรมในการประเมินความสามารถของตนเองเท่านั้นที่จะดึงบุคคลต่าง ๆ ให้เข้ามาร่วมงานกับเขาได้
 2. ผู้นำที่ดีจะสามารถสั่งงานและพูดเพื่อโน้มน้าวและสร้างแรงจูงใจ โดยใส่ความพยายามลงไปในการทำงานอย่างเต็มที่ทุก ๆ วัน
 3. ผู้นำที่ดีจะกระตุ้นให้คนรอบข้างเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ 
 4. ผู้นำที่ดีจะต้องสร้างความมุ่งมั่นตั้งใจให้เกิดขึ้นกับสมาชิกในทีมทุกคน
 5. ผู้นำที่ดีจะไม่ใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในการบริหารและไม่ไล่กระแสแฟชั่นของการบริหาร เพราะสถานการณ์จะเป็นตัวกำหนดเทคนิคที่เหมาะสมที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 6. ผู้นำที่ดีจะเข้าใจดีว่า คนในพื้นที่จะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับปัญหาและสถานการณ์มากที่สุด ดังนั้นความเข้าใจ ความรอบคอบ ความรอบรู้ที่แท้จริงจึงอยู่ที่พวกเขาเหล่านั้น
 7. ผู้นำที่ดีจะกำหนดบทบาทให้ชัดเจนและคาดหวังว่าทุกคนจะต้องทำตาม โดยให้แน่ใจว่าทุกส่วนขององค์กรรับรู้ถึงภารกิจที่ต้องทำ โดยมีเป้าหมายเป็นตัวผลักดันการทำงาน
 8. ผู้นำที่ดีรู้ว่าโครงสร้างองค์กรเป็นเพียงภาพขององค์กรชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น เขาจึงใช้โครงสร้างขององค์กรเป็นแนวทางแต่ไม่ยึดติดและระลึกไว้เสมอว่า ตำแหน่งก็เป็นเพียงแค่ตำแหน่ง
 9. ผู้นำที่ดีมองโลกในแง่ดีอย่างต่อเนื่องและสามารถส่งต่อ ความกระตือรือร้น ความหวัง และความเชือมั่นให้แผ่ไปถึงคนทั่วทั้งองค์กร

Newer Post Older Post Home
Powered by Blogger.

Followers

  Add This


Recent Comments