สัมปชัญญะ 4 ประการ

สัมปชัญญะ 4 ประการ โดยพระอาจารย์มานพ อุปสโม
 ท่านได้อธิบายไว้อย่างง่าย ๆ เหมาะสำหรับบุคคลที่ไม่ต้องการอะไรที่ล้ำลึกแต่เข้าใจได้

      การเจริญสติก่อให้เกิดความรู้สึกที่เรียกว่า สัมปชัญญะ ซึ่งมี 4 ประการ คือ

  1. สาตถกสัมปชัญญะ คือ รู้ตัวตระหนักชัดว่าสิ่งที่กระทำนั้นมีประโยชน์ตามความมุ่งหมายอย่างไร
  2. สัปปายสัมปชัญญะ คือ รู้ตัวตระหนักชัดว่าสิ่งของ การกระทำ และสถานที่นั้นเหมาะกันกับตนหรือไม่
  3. โคจรสัมปชัญญะ คือ รู้ตัวตระหนักชัดอยู่ตลอดเวลาถึงหน้าที่การงานที่ตนกำลังกระทำอยู่ 
  4. อสัมโมหสัมปชัญญะ คือ รู้ตัวตระหนักชัดในการเคลื่อนไหว เข้าใจถึงตัวสภาวะในการกระทำที่เป็นอยู่
      การทำให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นบริบูรณ์เป็นเหตุให้เราละอัตตสัญญา คือ ละความสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้น ๆ เป็นสัตว์ เป็นตัวตน เป็นเรา เป็นเขา 


คำบางคำ ทำให้ชีวิตมีความหมาย

"A failure is a man who has blundered, but is snot able to cash in on the experience."
- Elbert Hubbard
"บุคคลถือว่ามีความล้มเหลว หากเมื่อเขาได้กระทำผิดอย่างร้ายแรงแล้ว แต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์นั้น"

"A goal without a plan is just a wish."
- Antoine de Saint-Exupery
"การมีเป้าหมายโดยไม่มีแผนการก็คล้ายกับมีเพียงความอยากเท่านั้นเอง"

" A good head and a good heart are always a formidable combination."
- Nelson Mandela
"การที่มีหัวดีพร้อมทั้งจิตใจที่ดีเป็นส่วนผสมที่น่าเกรงขาม"

บทความที่ใหม่กว่า บทความที่เก่ากว่า หน้าแรก

ใส่ปี พุธศักราช


Recent Comments