พระปฐมเจดีย์ ปูชนียสถานที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

พระปฐมเจดีย์ ปูชนียสถานที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

องค์พระปฐมเจดีย์ นครปฐม
องค์พระปฐมเจดีย์

 ประวัติองค์พระปฐมเจดีย์โดยย่อ
 ประวัติองค์พระปฐมเจดีย์โดยย่อ

      องค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ทรงส่งสมณฑูตประกาศพระพุทธศาสนา นักปราชญ์ในทางโบราณคดี มีความเห็นพ้องต้องกันว่าพระโสณะเถระและพระอุตระเถระซึ่งเป็นสมณฑูต ได้เดินทางมาตั้งหลักฐานประกาศพุทธศาสนา ที่นครปฐมเป็นครั้งแรกในราวพุทธศตวรรษที่ ๓ เดิมสร้างเป็นพระสถูปโบราณทรงบาตรคว่ำแบบเจดีย์อินเดียต่อมาได้ปฎิสังขรณ์เปลี่ยนแปลงรูปไป
       เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) ทรงผนวชได้เสด็จธุดงค์มานมัสการทรงเห็นเป็นพระเจดีย์ยอดปรางค์ สูง ๔๒ วา เมื่อทรงลาผนวช ได้ทรงเสวยราชสมบัติแล้ว ในราว พ.ศ. ๒๓๙๖ ทรงโปรดให้ก่อพระเจดีย์ใหญ่หุ้มองค์เดิมไว้สูง 120 เมตร พร้อมสร้างวิหารทิศและคตพระระเบียงโดยรอบ งานไม่ทันแล้วเสร็จ ก็เสด็จสวรรคต รัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดให้ปฎิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์ จัดสร้างหอระฆังและประดับกระเบื้องจนสำเร็จรัชกาลที่ ๖ ทรงโปรดให้ปฎิสังขรณ์พระวิหารหลวงเขียนภาพพระเจดีย์องค์เดิมและภาพต่าง ๆ ไว้ที่ผนังด้านใน ทรงโปรดให้รื้อมุขวิหารด้านทิศเหนือและสร้รางใหม่เพื่อประดิษฐาน
       "พระร่วงโรจนฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย์ธรรโมภาส มหาวชิราวุธราชปูชนียบพิตร"
    รัชกาลที่ ๗ ทรงโปรดให้สร้างพระอุโบสถใหม่ องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นที่เคารพสักการะของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ทางวัดกำหนดให้มีงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ในวันขึ้น ๑๒ ค่ำ ถึงวัน แรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๒ รวม ๙ วัน ๙ คืน โดยจัดเป็นประจำทุก ๆ ปี

บทความใหม่กว่า บทความที่เก่ากว่า หน้าแรก

ใส่ปี พุธศักราช


Recent Comments