เนื้อเพลงชาติไทย เอกลักษณ์ของความเป็นไทย

เพลงชาติไทย


ประเทศไทย รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐ ผไทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมาย
รักสามัคคี ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ สละเลือดทุกหยาด
เป็นชาติพลี เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย

บทความใหม่กว่า หน้าแรก

ใส่ปี พุธศักราช


Recent Comments