คำบางคำ ทำให้ชีวิตมีความหมาย

"A failure is a man who has blundered, but is snot able to cash in on the experience."
- Elbert Hubbard
"บุคคลถือว่ามีความล้มเหลว หากเมื่อเขาได้กระทำผิดอย่างร้ายแรงแล้ว แต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์นั้น"

"A goal without a plan is just a wish."
- Antoine de Saint-Exupery
"การมีเป้าหมายโดยไม่มีแผนการก็คล้ายกับมีเพียงความอยากเท่านั้นเอง"

" A good head and a good heart are always a formidable combination."
- Nelson Mandela
"การที่มีหัวดีพร้อมทั้งจิตใจที่ดีเป็นส่วนผสมที่น่าเกรงขาม"

บทความใหม่กว่า บทความที่เก่ากว่า หน้าแรก

ใส่ปี พุธศักราช


Recent Comments