วันวิสาขบูชา บูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ

วันวิสาขบูชา บูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ
              วันมหามงคล ปี พ.ศ.๒๕๕๕  วันวิสาขบูชาตรงกับวันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ซึ่งเป็นวาระสำคัญที่พระพุทธศาสนา ได้ตั้งมั่นยืนหยัดอยู่มาอย่างยาวนานถึงปัจจุบัน ๒,๖๐๐ ปี นับเป็นอภิลักขิตสมัยมิ่งมงคลพิเศษ
               โพธิญาณ การรู้เท่าทันและเข้าใจทุกสิ่งตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งไม่มีอะไรคงที่และทุกสิ่งล้วนมีการเปลี่ยนแปลง หากพุทธศาสนิกชนยึดถือปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนแห่งองค์พระศาสดาย่อมนำพา มาถึงความสุขสู่ชีวิตอย่างยั่งยืน
                วันวิสาขบูชา ปี พุทธศักราช ๒๕๕๕ นับเป็นเวลา ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักของประเทศไทย และเป็นหนึ่งในศาสนาที่มีประวัติความเป็นมา  และความเจริญรุ่งเรืองยาวนาน ซึ่งเกิดขึ้นจากความพากเพียรพยายาม และพระญาณการตรัสรู้อันสูงสุดของพระพุทธเจ้า เมื่อวันเพ็ญวิสาขบูชา (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖) หลังจากที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้จึงได้โปรดแสดงปฐมเทศนาพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัจวัคคีย์ทั้ง ๕ ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ทำให้เกิดพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขึ้นในโลก ถือเป็นวันเกิดพระพุทธศาสนา
                  พระบรมสารีริกธาตุ คืออะไร
พระบรมสารีริกธาตุ คือ พระธาตุส่วนต่าง ๆ ที่บังเกิดแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะ และเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระบรมศาสดา เป็นปูชนียธาตุอันสูงค่าและศักดิ์สิทธิ์ควรค่าแก่การสักการะบูชา และเป็นสัญลักษณ์การดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนา
                  พระอรหันตธาตุ คืออะไร
พระอรหันตธาตุ คือ ธาตุส่วนต่าง ๆ ขององค์พระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เมื่อสิ้นอายุขัยแล้ว กระดูกส่วนต่าง ๆ ได้แปรสภาพเป็นอัฐิธาตุซึ่งในเมืองไทยมีพระอริยสงฆ์หลายท่านที่บรรลุธรรมขั้นสูงจนอัฐิได้แปรเปลี่ยนเป็นพระธาตุ

บทความใหม่กว่า บทความที่เก่ากว่า หน้าแรก

ใส่ปี พุธศักราช


Recent Comments